peotect

„Fumax“ suprantame, kad labai svarbu išlaikyti klientų dizaino konfidencialumą. „Fumax“ užtikrina, kad darbuotojai neatskleis jokių projektavimo dokumentų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai raštiškas klientų sutikimas.

Bendradarbiavimo pradžioje mes pasirašysime NDA kiekvienam klientui. Tipiškas NDA pavyzdys, kaip nurodyta toliau:

SUSITARIMAS NEGALIMA ATSKLEIDIMO

Šią abipusę informacijos neatskleidimo sutartį (toliau - sutartis) sudarė ir sudarė ši PPMMYY:

„Fumax Technology Co., Ltd.“ KINIJOS įmonė / korporacija („XXX“), kurios pagrindinė verslo vieta yra 27-05 #, East block, YiHai aikštė, Chuangye Road, Nanshan, Shenzhen, Kinija 518054, 

ir

Klientas Company, kurio pagrindinė verslo vieta yra 1609 av.

toliau šiame Susitarime vadinamos „Šalimi“ arba „Šalimis“. Šis dokumentas galioja 5 metus nuo jo pasirašymo dienos.

PATVIRTINIMAS :

KADANGI Šalys ketina išnagrinėti tarpusavio verslo galimybes ir, atsižvelgdamos į tai, gali viena kitai atskleisti konfidencialią ar nuosavybės teise saugomą informaciją.

DABAR, TODĖL, Šalys susitaria taip:

I STRAIPSNIS. DUOMENŲ INFORMACIJA

Šioje sutartyje „nuosavybės teise saugoma informacija“ reiškia bet kokios rūšies rašytinę, dokumentinę ar žodinę informaciją, kurią bet kuri Šalis atskleidė kitai ir kurią atskleidusi Šalis pažymėjo užrašu, antspaudu, etikete ar kitu ženklu, nurodančiu jos nuosavybės ar konfidencialumą. , įskaitant, bet neapsiribojant, a) verslo, planavimo, rinkodaros ar techninio pobūdžio informaciją, b) modelius, įrankius, techninę ir programinę įrangą ir c) visus dokumentus, ataskaitas, memorandumus, užrašus, bylas ar analizes parengė priimančioji Šalis arba jos vardu, kuriuose yra, apibendrinama ar kuri nors iš išvardytų priežasčių yra pagrįsta. „Patentuota informacija“ neapima informacijos, kuri:

a) yra viešai prieinamas iki šio Susitarimo dienos;

b) nėra viešai prieinamas po šio Susitarimo datos be neteisėto priimančiosios Šalies veiksmų;

c) ją pateikia kitiems atskleidusi šalis be panašių jų naudojimo ar atskleidimo teisės apribojimų;

d) gaunančioji Šalis yra teisėtai žinoma be jokių nuosavybės apribojimų, kai gauna tokią informaciją iš atskleidžiančios Šalies, arba tampa teisingai žinoma gaunančiajai Šaliai be nuosavybės apribojimų iš kito šaltinio, išskyrus atskleidžiančią Šalį;

e) gaunančioji Šalis yra savarankiškai sukurta asmenų, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai neturėjo galimybės naudotis nuosavybės teise saugoma informacija; arba

f) yra įpareigotas pateikti pagal kompetentingos jurisdikcijos teismo nutartį arba galiojantį administracinį ar vyriausybinį teismo šaukimą, su sąlyga, kad priimančioji Šalis nedelsdama praneša apie tokį įvykį atskleidusiai Šaliai, kad atskleidžiančioji Šalis galėtų paprašyti atitinkamo apsaugos nurodymo.

 

Taikant pirmiau nurodytas išimtis, specifiniai atskleidimai, pvz., Inžinerijos ir projektavimo praktikos ir metodų, produktų, programinės įrangos, paslaugų, veikimo parametrų ir kt., Nelaikomi pirmiau nurodytomis išimtimis vien todėl, kad juos apima bendra informacija, kuri yra vieša arba Gavėjo žinioje. Be to, bet koks funkcijų derinys nelaikomas pirmiau nurodytų išimčių taikymo sritimi vien dėl to, kad atskiri jų bruožai yra viešai prieinami arba Gavėjo žinioje, bet tik tuo atveju, jei pats derinys ir jo veikimo principas yra viešai domeno arba priimančiosios Šalies žinioje.

 

II STRAIPSNIS - KONFIDENCIALUMAS

(a) Gaunančioji Šalis saugo visą atskleidžiančios Šalies nuosavybės teisę saugančią informaciją kaip konfidencialią ir nuosavybės teise saugomą informaciją ir, išskyrus gavus išankstinį rašytinį informacijos atskleidžiančios Šalies sutikimą ar kitaip, kaip čia konkrečiai numatyta, neatskleidžia, nekopijuoja ir neplatina tokios nuosavybės teisės saugomos informacijos bet kuris kitas asmuo, korporacija ar subjektas penkerių (5) metų laikotarpiui nuo atskleidimo dienos.

b) išskyrus gaunamą Šalių bendrą projektą, gaunančioji Šalis nenaudoja atskleidžiančios Šalies nuosavybės teisės informacijos savo ar bet kurio kito asmens, korporacijos ar subjekto naudai; siekiant didesnio tikrumo, priimančiosios Šalys, remdamosi bet kurios šalies įstatymais, tiesiogiai ar netiesiogiai, remdamosi atskleidžiančia Šalies nuosavybės teise, turi būti griežtai draudžiamos pateikti patento paraišką ir jei tokia patento paraiška ar patento registracija pažeidžia šioje Sutartyje visos priimančiųjų Šalių teisės į minėtą patento paraišką ar patento registraciją yra visiškai perduodamos informaciją atskleidusiai Šaliai, nemokant pastarosios ir be jokių kitų žalos panaudojimo galimybių.

c) Gaunančioji Šalis neatskleidžia visos ar jokios atskleidžiančios Šalies nuosavybės teise priklausančios informacijos jokiems priimančiosios Šalies filialams, agentams, pareigūnams, direktoriams, darbuotojams ar atstovams (kartu - „Atstovai“), išskyrus būtinybę žinoti pagrindą. Gaunančioji Šalis sutinka informuoti visus savo atstovus, kurie gauna atskleidžiančią Šalies nuosavybės teisę saugančią informaciją, apie jos konfidencialumą ir nuosavybės pobūdį bei apie tokio Atstovo įsipareigojimus, susijusius su tokios nuosavybės saugojimu, laikantis šios Sutarties sąlygų.

d) Gaunančioji Šalis rūpinasi jai atskleistos nuosavybės teise saugomos informacijos konfidencialumu tuo pačiu laipsniu, kaip ji saugo savo nuosavybės teise saugomą informaciją, tačiau visais atvejais taiko bent jau pagrįstą rūpestį. Kiekviena Šalis tvirtina, kad toks rūpestingumo laipsnis suteikia tinkamą apsaugą jos nuosavybės teise saugomai informacijai.

e) Gaunančioji Šalis nedelsdama raštu praneša informaciją atskleidusiai Šaliai apie bet kokį asmens neteisėtą pasisavinimą ar piktnaudžiavimą atskleidžiančios Šalies nuosavybės teise, apie kurią žino gaunančioji Šalis.

f) visi dokumentai ar medžiagos, kuriuos teikia informaciją atskleidusi Šalis arba jos vardu, ir visa kita nuosavybės teise saugoma informacija bet kokia forma, įskaitant dokumentus, ataskaitas, memorandumus, pastabas, bylas ar analizes, parengtus priimančiosios Šalies ar jos vardu, įskaitant visas tokios medžiagos kopijas, gaunančioji Šalis nedelsdama grąžina ją atskleidusiai šaliai, jei dėl bet kokios priežasties atskleidžianti šalis raštu paprašo.

 

III STRAIPSNIS. NEGALIMA LICENCIJŲ, GARANTIJŲ AR TEISIŲ

Jokia licencija gaunančiajai Šaliai pagal jokias komercines paslaptis ar patentus nėra suteikiama ar numanoma perduodant nuosavybės teise ar kitą informaciją tokiai Šaliai, ir jokia perduota ar keičiama informacija nėra jokia atstovavimo, garantijos, užtikrinimo, garantijos ar skatinimo priemonė, susijusi su patentų ar kitų asmenų teisių pažeidimas. Be to, atskleidžiančios Šalies atskleista nuosavybės teise saugoma informacija neapima jokios garantijos dėl tokios informacijos tikslumo ar išsamumo.

 

IV STRAIPSNIS. APSAUGOS TEISĖS PAŽEIDIMAS

Kiekviena priimančioji Šalis pripažįsta, kad informaciją atskleidžiančios Šalies nuosavybės teise sauganti informacija yra svarbiausia informaciją atskleidžiančios Šalies veikloje ir ją parengė ją atskleidusi Šalis arba jos naudai už didelę kainą. Kiekviena priimančioji Šalis taip pat pripažįsta, kad žala nebus tinkama priemonė už bet kokį šios Susitarimo pažeidimą, kurį padarys priimančioji Šalis ar jos atstovai, ir kad informaciją atskleidusi Šalis gali gauti draudžiamąjį ar kitokį teisingą palengvinimą, kad būtų ištaisyti arba užkirsti kelią bet kokiam šio Susitarimo pažeidimui ar galimai pažeisti priimančioji Šalis ar bet kuris jos atstovas. Tokia teisių gynimo priemonė nelaikoma išimtine teisių gynimo priemone už bet kokį tokį šios Sutarties pažeidimą, bet ji yra papildoma visomis kitomis teisės gynimo priemonėmis, kurias pagal įstatymą ar teisingai gali atskleisti atskleidusi Šalis.

 

V STRAIPSNIS - PASIŪLYMŲ NEGALIMA

Išskyrus išankstinį rašytinį kitos šalies sutikimą, nei viena, nei bet kuris iš jų atstovų nei viena, nei kita atitinkama jų atstovė neprašys įdarbinti nė vieno kitos šalies darbuotojo penkerių (5) metų laikotarpiui nuo šios dienos. Šiame skirsnyje prašymai neapima darbuotojų kvietimo, jei toks kvietimas vykdomas tik reklamuojantis bendrosios spaudos periodiniuose leidiniuose arba darbuotojų paieškos įmonėje partijos ar jos atstovų vardu, jei partija ar jos atstovai to nepadarė. nukreipti ar paskatinti tokią paieškos įmonę kreiptis į specialiai nurodytą darbuotoją ar kitą šalį.

 

VII STRAIPSNIS - ĮVAIRŪS

(a) Ši sutartis apima visą šalių supratimą ir pakeičia visus ankstesnius rašytinius ir žodinius susitarimus, susijusius su šios sutarties tema. Ši sutartis negali būti keičiama, išskyrus rašytinį abiejų Šalių pasirašytą susitarimą.

(b) Šios Sutarties sudarymą, aiškinimą ir vykdymą, taip pat pagal šią sutartį kylančius Šalių teisinius santykius valdys ir aiškins pagal Kanados įstatymus, neatsižvelgiant į jų pasirinkimą ar kolizines nuostatas. .

(c) Suprantama ir sutariama, kad joks vienos iš Šalių nesugebėjimas ar delsimas pasinaudoti jokia čia numatyta teise, galia ar privilegijomis neveikia kaip atsisakymas nuo jų, taip pat bet koks vienas ar dalinis naudojimasis jais neužkerta kelio jokiam kitam ar tolesniam naudojimuisi, arba pasinaudoti bet kuria kita čia numatyta teise, galia ar privilegija. Jokių šios Sutarties sąlygų atsisakymas nebus laikomas bet kokio vėlesnio bet kokių sąlygų ar sąlygų pažeidimo atsisakymu. Visi atsisakymai turi būti rašytiniai ir pasirašyti šalies, kurią siekiama įpareigoti.

d) Jei kuri nors šios Sutarties dalis bus laikoma neįvykdoma, likusi šio Susitarimo dalis vis tiek liks visa galia.

(e) Nuosavybės teisės atskleidimas pagal šią Sutartį nebus aiškinamas kaip įpareigojantis vieną iš Šalių (i) sudaryti tolesnius susitarimus ar derybas su kitomis šalimis ar toliau jas atskleisti, (ii) susilaikyti nuo sutarties sudarymo. bet kokį susitarimą ar derybas su trečiuoju asmeniu dėl to paties dalyko ar bet kurio kito dalyko, arba (iii) susilaikyti nuo savo verslo bet kokiu pasirinktu būdu; tačiau su sąlyga, kad vykdydama pastangas pagal ii ir iii papunkčius, priimančioji Šalis nepažeidžia nė vienos iš šio Susitarimo nuostatų.

(f) Jei įstatymai nenumato kitaip, nė viena Šalis negali viešai skelbti apie šį Susitarimą ar su juo susijusias diskusijas be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo.

g) Šios Sutarties nuostatos yra naudingos šios Sutarties Šalims ir jų leidžiamiems teisių perėmėjams, ir jokia trečioji šalis negali siekti vykdyti šių nuostatų ar jomis naudotis.

TAI PATVIRTINDAMI, Šalys įvykdė šį Susitarimą nuo pirmiau parašytos dienos.